Wet Werk en Zekerheid – Ketenregeling

15 juni 2015 – Vanaf 1 juli 2015 is er sneller sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (een ‘keten’). Er volgt een omzetting in een ‘vast dienstverband’ als er aansluitend meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten en de totale duur van de arbeidsovereenkomsten langer is dan 2 jaar (vóór 1 juli 2015: 3 arbeidsovereenkomsten en 3 jaar). De arbeidsovereenkomsten worden bij elkaar geteld en dus als 1 ‘keten’ gezien, als de tussenpozen niet meer dan 6 maanden bedragen (vóór 1 juli 2015 3 maanden).

Cao-overgangsrecht (wijziging per 1 juli 2015)
De Wet Werk en Zekerheid houdt wel rekening met overgangsrecht in het kader van de Cao. Als op 1 juli 2015 of daarna een verlengde cao van toepassing blijft, waarin de oude wettelijke ketenregeling (3x3x3) is opgenomen, dan kunt u tijdens de looptijd van die cao nog tijdelijke arbeidsovereenkomsten onder deze regeling aangaan. Deze overgangsmaatregel geldt namelijk zolang de cao duurt, maar uiterlijk tot en met 30 juni 2016. Er zit wel een risico aan verbonden. Op het moment dat de cao na 1 juli 2015 eindigt, dan is er de kans dat dan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd direct van rechtswege converteren in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat kan het geval zijn indien de nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten reeds is overschreden.
In dit kader adviseren wij om ten aanzien van arbeidsovereenkomsten die op óf na 1 juli 2015 worden aangegaan zekerheidshalve rekening te houden met de nieuwe ketenregeling als ware deze al van toepassing, ongeacht of er sprake is van cao-overgangsrecht.

BBL-arbeidsovereenkomsten (Beroepsbegeleidende Leerweg)
De nieuwe ketenregeling geldt niet voor BBL-arbeidsovereenkomsten die op óf na 1 juli 2015 worden aangegaan. Ook geldt de ketenregeling niet voor werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.