Overname onderneming

Bij overname van een onderneming gaan alle verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten over naar de koper. Hiertoe behoort ook de re-integratieverplichtingen van ziekte werknemers maar ook de (verlengde)loonbetalingsplicht. Hiervan kan niet worden afgeweken. Ook de lasten die voortvloeien uit Zw- en Wga-uitkeringen kunnen bij koper komen te liggen.