Ontslagroute per 1 juli 2015

15 juni 2015 – Onder het huidige recht heeft de werkgever de keuze welke ontslagroute hij wil volgen om de arbeidsovereenkomst te (laten) beëindigen, de ontslaggrond is daarbij niet leidend. Hij kan zich tot het UWV of de kantonrechter wenden. Per 1 juli 2015 is er echter geen keuze meer mogelijk. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet een werkgever bij het UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie moet een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Naast deze formele ontslagroutes blijft de mogelijkheid bestaan om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen (vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst) waarbij het wel van belang is dat in een tijdelijk arbeidscontract is opgenomen dat tussentijds beëindigd kan worden.