Brug-WW invoering in 2015

23 september 2014 – In het jaar 2015 worden de reeds genomen maatregelen voor de sociale zekerheid en re-integratie uitgevoerd. De brug-WW is de enige nieuwe regeling. Zijn werknemers werkloos of worden ze met ontslag bedreigd, dan wordt deze groep zo nodig met omscholing aan het werk geholpen. Dit is in sectorplannen met sociale partners overeengekomen. De plannen worden deels gefinancierd door de overheid. Wanneer een werkgever een dergelijke werknemer in dienst neemt, betaalt hij loon over de uren die de werknemer werkt. De werknemer krijgt een WW-uitkering over de uren waarin hij omscholing volgt.