Algemene Voorwaarden LSP Lonen B.V. vastgesteld op 21 maart 2023
A.BEGRIPSBEPALINGEN
In de Voorwaarden wordt verstaanonder:
1.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten
van Werkzaamheden.
2.Opdrachtnemer: LSP Lonen B.V.
3.Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden
verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in
Opdrachtnemers door Opdrachtgever geaccordeerde offerte.
4.Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stuk- ken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers.
5.Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de offerte.
6. Opdracht: de in de Overeenkomst opgenomen beschrijving van Werkzaamheden die Opdrachtnemer zal verrichten ten behoeve
van Opdrachtgever
7. Voorwaarden: de Voorwaarden
B.TOEPASSELIJKHEID
1.De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe
ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever,
alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2.Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen in, bijvoorbeeld,een schriftelijke en volledig ondertekende overeenkomst of offerte.
3.In het geval de Voorwaarden en de offerte onderling tegenstrijdigevoorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen
voorwaarden.
4.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5.De onderliggende Overeenkomst -tezamen met Voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst(en) is/zijn gesloten. Alle eerdere
tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
C.AANVANG/DUUROVEREENKOMST
1.De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op de volgende tijdstippen:
a. Indien door Opdrachtnemer geen offerte is verstuurd: op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedane aanbieding of
offerte tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard.
b. Indien door Opdrachtnemer een offerte is verstuurd: op het moment waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
verstuurde offerte voor akkoord getekend, door Opdrachtgever, heeft terug ontvangen.
c. Op het moment waarop Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht een aanvang heeft
gemaakt.
2.Het staatpartijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst tot stand is gekomen op een andere wijze en/of een ander
tijdstip.
3.Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht
voortvloeit dat deze voor eenbepaalde tijd is aangegaan.
D.BESCHEIDEN OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijnoordeel nodig heeft voor
het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen.
1.Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in
het vorige lid genoemdeverplichting heeft voldaan.
2.Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijldte informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
3.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheiden betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het
niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde
onder G, aan deze geretourneerd.
6.Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor
het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen.
E.UITVOERING OVEREENKOMST
1.Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent
de uitvoering van de Overeenkomst.
2.Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel
van Opdrachtnemer wenselijk is.
4.Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist.
Opdrachtgever zal de krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij ofvoor Opdrachtnemer
werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
5.Indien tijdens de duur van de OvereenkomstWerkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van
Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze
Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht en te worden betaald.
6.Eventueel in de Overeenkomst benoemde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts
bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding ervan levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtnemer en mitsdien voor Opdrachtgever geen grond voorontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de
Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk en
met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
7.De uitvoering van de Overeenkomst is niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het
ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan
Opdrachtgever rapporteren en zonder diens medeweten aan de betreffende instanties indien Opdrachtnemer daartoe is
gehouden. Opdrachtnemer kan daarbij gehouden zijn aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door de diverse
beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.
8. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden (gedeeltelijk) zelf uitvoert of door derden laat uitvoeren, is Opdrachtgever voor dat
deel of voor die delen van de Werkzaamheden of van de Opdracht geheel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, daaronder de
daaruit ontstane resultaten, verplichtingen, schaden of schadeplichtigheid jegens Opdrachtgevers eigenaren, werknemers en
overige medewerkers, de fiscus, pensioenfonds(en), uitvoerings- en andere instanties en alle andere denkbare betrokkenen of
belanghebbenden bij (de uitvoering van) het daarmee samenhangende handelen of nalaten.
9. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met
Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel
stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal
worden uitgevoerd.
F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1.Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de
door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en
andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor
zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige
uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke verplichtingen noodzakelijk acht.
2.Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot
individuele Opdrachtgevers, aan tewenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3.Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor
een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer als
medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openba ren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren
van verweer door Opdrachtnemer.
4.Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan
de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of
anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit,
geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Op drachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een
tucht-, civiele of strafprocedure.
G. OPSCHORTINGSRECHT
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van
bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever
volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige
belangenafweging heeft plaatsgevonden.
H. INTELLECTUELEEIGENDOM
1.Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welkehij gebruikt of heeft gebruikt in
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten
kunnen bestaan of worden gevestigd.
2.Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des
woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden teverstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken ofte
exploiteren.
3.Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn
verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
I. OVERMACHT
Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een
hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt arbeidsongeschiktheid of ander verzuim van
werknemers, storingen in (ook externe) ICT-middelen en (ook cloud)software en andere stagnatie in de normale gang van zaken
binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
J. HONORARIUM
1.Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden
op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten
Werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeftverstrekt.
Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
2.Het honorarium van Opdrachtnemer is nietafhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
3.Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden
berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door
Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
4.Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per
gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene
Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
5.Opdrachtnemer heeft het recht om jaarlijks per 1 januari en doch tevens gedurende het jaar de hoogte van het honorarium te
verhogen naar aanleiding van voor hem stijgende prijzen of kosten.
6.Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een
wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7.Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt,
inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de
werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
K. BETALING
1.Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient in euro te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in
geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van
een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op
korting of schuldvergelijking.
2.Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft
betaald, is hij van rechtswege in verzuimen heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is
vereist, het recht vanaf de verval- dag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te
brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
3.Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van
Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten
zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00.
4.Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding
geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door
Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd,
onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5.In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
L. RECLAME
1.Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de
verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van
het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te
worden kenbaar gemaakt.
2.Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover
Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3.In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde
honorarium.
4.Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallenalle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.
M. AANSPRAKELIJKHEID
1.Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een
(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om
welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de
Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag
gesteld op twee maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in
rekening is gebracht aan de Opdrachtgever.
2.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
a.de verstrekking van geen, onjuiste, ontijdige of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer,
of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
b. een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder
niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.
Voorts is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3.Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken
of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per
post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de
uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdracht nemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor
schade die eventueel voortvloeit bij één of iedervan hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van
elektronische communicatie door der- den of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking
van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de
computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische
communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5.Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en
anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de
Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste, ontijdige of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds,
dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
N. VRIJWARING
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond
van de wet gedwongen is de Opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties,
welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de
Opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
O. VERVALTERMIJN
Voor zover in de Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever
uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder
geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen
instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.
P. OPZEGGING
1.Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde door opzegging beëindigen met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 maand, welke aanvangt per de 1e van de maand. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht
is voltooid, is het bepaalde onder M, tweede lid van toepassing.
2.Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3.Indien en voor zover de Overeenkomst door opzegging beëindigd, is de opzeggende partij gehouden gemotiveerd mede te
delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.
4.Bij opzegging door Opdrachtgever na 1 januari is Opdrachtgever gehouden tot betaling van Opdrachtnemers vaste kosten voor
door hem voor de Opdracht(en) benodigde software naar rato van de resterende duur van het jaar.
5.Na beëindiging van de Overeenkomst en ingeval Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een internet-applicatie aan
Opdrachtgever beschikbaar heeft gesteld, zullen de (inlog)gegevens in (verband met) die applicatie nog tot het eind van de
volgende maand beschikbaar en operationeel blijven voor Opdrachtgever.
Q. SLOTBEPALINGEN
1.Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden
van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn
vestigingsplaats heeft.
3.In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van
geschillenbeslechting.
4.De Voorwaarden zijn gedeponeerd tenkantore van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland.
5.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Voorwaarden, dan wel [met uitsluiting van] de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst(en).

LSP Lonen

Laatste nieuwsberichten

Voor meer informatie